Regulamin Klubu Tajniki Ameryki – Tajniki Ameryki
 

Regulamin Klubu Tajniki Ameryki

I.Postanowienia ogólne
 1. Klub prowadzony jest jako społeczność osób zainteresowanych przeprowadzką i życiem w USA oraz podejmujących aktywne działania w tym kierunku i działa pod nazwą: „Tajniki Ameryki”,  dalej  „Klub”.
 2. Klub jest zorganizowany oraz działa z wykorzystaniem następujących stron www., portali społecznościowych i komunikatorów: www.tajnikiameryki.pl; Klub Tajniki Ameryki na platformie Discord; @klub.tajniki.ameryki oraz @tajnikiameryki na Instagramie; @tajnikiameryki na TikTok.
 3. Klub działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z zasadami portali społecznościowych i komunikatorów, przy wykorzystaniu których jest prowadzony.
 4. Klub funkcjonuje jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń klubowiczów i z zastrzeżeniem pkt. IV.3. poniżej, żadne z treści na nim udostępnianych nie stanowią porad prawnych czy biznesowych, a zastosowanie się do informacji uzyskanych w ramach Klubu jest wyłącznie indywidualną decyzja Członka klubu i odbywa się na jego odpowiedzialność.
II.Uczestnictwo w Klubie
 1. Członkiem Klubu może zostać każda pełnoletnia osoba, która uiści opłatę członkowską za przystąpienie do Klubu w wysokości wskazanej pod adresem https://tajnikiameryki.pl/#KlubTajniki („Członek Klubu”).
 2. Dołączenie do Klubu odbywa się poprzez udzielenie Członkowi Klubu dostępu do portalu Discord i nadanie uprawnień klubowicza wraz z dostępem do zgromadzonych tam materiałów i treści.
 3. Członek Klubu może zgłosić tylko własne członkostwo (chyba, że ustalono inaczej przy zgłoszeniu). Po dołączeniu do Klubu w ramach portalu Discord, w polu Pseudonim przypisanym do Klubu Tajniki Ameryki należy zamieścić pełne imię i nazwisko.
 4. Osoby, które spełnią warunki opisane powyżej, otrzymają dostęp do treści Klubu Tajniki Ameryki na portalu Discord maksymalnie w ciągu 48h od dołączenia.
 5. Członkostwo w Klubie udzielane jest na okres jednego roku, z automatycznym odnowieniem na kolejny rok za tę samą kwotę (której aktualna wysokość znajduje się każdorazowo pod adresem wskazanym w pkt. I.4. powyżej). W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w Klubie wyślij rezygnację na adres tajnikiameryki@gmail.com . Złożenie rezygnacji zatrzyma automatyczne odnawianie oraz wszystkie przyszłe płatności.
 6. W związku z natychmiastowym wykonaniem usługi polegającej na udzieleniu dostępu do zamkniętej grupy i dostępu do materiałów i wiedzy tam zebranej, osoba przystępująca zrzeka się możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu opłaty członkowskiej. Powyższe nie wpływa na możliwość rezygnacji wskazaną w pkt. 5 powyżej.
 7. Członek Klubu przystępując do Klubu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
III.Zasady społeczności
 1. Klub jest miejscem wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń. Każdy Członek Klubu uprawniony jest do zabierania głosu i brania udziału w dyskusjach na dedykowanych grupach oraz w trakcie spotkań.
 2. Dyskusja oraz spotkania w Klubie prowadzone są w duchu zaufania i szacunku. Naszym celem jest aby każdy z Członków Klubu czuł, że znajduje się wśród wiarygodnej i godnej zaufania społeczności, w bezpiecznym i otwartym środowisku. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania następujących standardów i zasad:

a) Nie należy publikować treści promujących mowę nienawiści, nawołujących do przemocy, dyskryminujących, wymierzonych w konkretne osoby z zamiarem ich poniżenia lub zawstydzenia.
b) Publikowane treści nie mogą być niezgodne z prawem lub nieetyczne.
c) Reklamowanie własnych produktów możliwe jest wyłącznie po uprzednim ustaleniu z moderatorami Klubu i na ustalonych z nimi zasadach.
d) Nie należy publikować treści mających wprowadzić innych w błąd, fałszywych czy mylących.
e) Nie należy wysyłać wiadomości prywatnych do innych członków Klubu o charakterze promocyjnym, naruszających ich prywatność, zakłócających spokój lub z prośbami o indywidualną pomoc.
f) Członkowie Klubu powinni udostępniać wyłącznie treści i informacje, co do których mają prawo je publikować i udostępniać.
g) Nie należy rozpowszechniać treści Klubu poza struktury Klubu bez wyraźnej zgody moderatorów.

 1. Klub służy do wymiany informacji wynikających z własnych doświadczeń klubowiczów lub wynikających z ich obserwacji bądź pozyskanych z potwierdzonych, godnych zaufania źródeł. Wszystkie informacje i dyskusje są archiwizowane – zanim więc zadasz pytanie (na forum lub w prywatnej wiadomości) – upewnij się, czy interesujący cię temat nie był już wcześniej poruszany.
 2. Naruszenie zasad opisanych powyżej może skutkować usunięciem z Klubu Tajniki Ameryki i utratą dostępu do zasobów Klubu zgromadzonych na serwerze Klubu na portalu Discord, w Google Drive i innych miejscach dostępnych tylko Klubowiczom lub nałożeniem innych ograniczeń.
 3. Treści publikowane przez moderatorów w Klubie Tajniki Ameryki stanowią własność intelektualną Klubu i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z misją Klubu.
IV. Zakres usług
 1. Uczestnictwo w Klubie oznacza dołączenie do społeczności, która dzieli się swoimi doświadczeniami na ogólnodostępnych kanałach w ramach platformy Discord.
 2. W ramach uiszczania opłaty, o której mowa w pkt. II.1. oraz II.5. powyżej oraz na czas tam wskazany, Członek Klubu otrzymuje:

a) Dostęp do serwera Klub Tajniki Ameryki na platformie Discord.
b) Możliwość uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach na żywo („Meetupy”).
c) Dostęp do informacji i dyskusji archiwalnych – tj. prowadzonych dotychczas w ramach serwera Klub Tajniki Ameryki na platformie Discord.
d) Wstępną, widoczną na łamach Klubu ewaluację swojej sytuacji, w kontekście przeprowadzki do i życia w USA (jeśli wyrazi taką potrzebę).

3. W ramach usług dodatkowych objętych odrębną umową, Członek Klubu może uzyskać indywidualne konsultacje na temat: przeprowadzki, życia, pracy i prowadzenia biznesu w USA; strategii działania prowadzącego do przeprowadzki do USA lub polepszenia sytuacji; pomocy w załatwianiu formalności w USA, pomocy w rozwoju biznesu w USA. Zakres usług ustalany jest każdorazowo, indywidualnie z Członkiem Klubu w zależności od zgłaszanych potrzeb. W przypadku kolizji terminów lub konieczności długiego oczekiwania na termin konsultacji indywidualnej Członkom Klubu przysługuje w powyższym zakresie pierwszeństwo.

V. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym zakresie i związanym z dołączeniem do Klubu i członkostwem w nim. Nie są one w żaden sposób gromadzone czy udostępniane dla celów komercyjnych. Pełną informację na temat tego jak przetwarzane są Twoje dane znajdziesz tutaj.
 2. Treści publikowane przez Członków Klubu mogą być wykorzystywane (z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej – w formie zanonimizowanej) w celu promocji Klubu w mediach społecznościowych oraz na stronie tajnikiameryki.pl.
 3. Uczestnictwo w spotkaniach na żywo (“Meetupach”) jest równoznaczne ze zgodą na publikację stopklatki z Meetupu w mediach społecznościowych, na której mogą być widoczne imiona i nazwiska uczestników, a w przypadku uczestnictwa w Meetupie z włączoną kamerą także wizerunek.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie www.tajnikiameryki.pl.
 2. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter informacyjny.
 3. O wszelkich zmianach Regulaminu i terminie ich wejścia w życie Członkowie Klubu będą informowani za pośrednictwem adresu email, a tekst jednolity Regulaminu niezwłocznie opublikowany zostanie na stronie www.tajnikiameryki.pl.
 4. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia do treści Regulaminu jak i zasad funkcjonowania Klubu, Członkowie Klubu mogą zgłaszać do moderatora za pośrednictwem platformy Discord.